به آذر سیماب خوش آمدید

تیم مدیران

مراد کاشف

عضو هیئت مدیره

سعید پورشریفی

رئیس هیئت مدیره

زهرا پورشریفی

عضو هیئت مدیره

مریم پورشریفی

نائب رئیس هیئت مدیره

محمدابراهیم قندفروش ستاری

عضو هیئت مدیره

سید احمد مرتضوی

عضو هیئت مدیره