به افروغ بنا خوش آمدید

تیم مدیران

مهدی اسماعیلی

مدیر عامل

اسماعیل احمدپور

رئیس هیئت مدیره

مسعود اسماعیلی

نائب رئیس هیئت مدیره

فاطمه ترابی کچوسنگی

عضو هیئت مدیره

مریم شعبانی

عضو هیئت مدیره