به آشناب خوش آمدید

تیم مدیران

محمد کیافر

رئیس هئیت‌مدیره

پرند نیک زاد

عضو هیئت مدیره

مریم اسدپور

عضو هیئت مدیره

خداداد اسدپور

عضو هیئت مدیره

فریبا اسدپور

عضو هیئت مدیره