به ته تیس خوش آمدید

تیم مدیران

الهه باقری

عضو هیئت مدیره

علی اصغر گل سرخی

رئیس هیئت مدیره

علی اکبر گل سرخی

مدیر عامل

ناصر غفوری

عضو هیئت مدیره

ابوالحسن سعیدی

نائب رئیس هیئت مدیره