به پورنام خوش آمدید

معرفی کسب و کار

شرکت پورنام درتاریخ 1372/02/18 به شماره 96991 دراداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و از زمان تاسیس در زمینه های سـد سازی، آبیـاری و زهکشی، راه سازی، ابنیه و ساختمان و ساخت نیروگاههای برقابی فعالیت می کند. هدف این شرکت مشـارکت فعال در سطوح ملـــی، منطقه ای و جهــــانی در عرصـه سازند گی با ایــــجاد سازمان کارتوسعه یافته به منظور افزایش رفـاه برای انسانها با تکیـــــه بر حقـوق و قابلیت های فردی و دستیابی به خــــرد پایبندی به اسـلوب های علمی، حرفه ای و تعهدات اجرای پروژه ها با کیفیت مطلوب، سرعـت در عملیات و اهتمام به اتمام و تأمین منافع طرفین است

پیام مدیریت

چشم انداز

جامعه و انجمنها از ما به عنوان یک سازمان مسئول و پاسخگو قدردانی خواهند نمود.مردم به همکاری با ما افتخار خواهند کرد. برای رسیدن به ایده آلها فرصتهای زیادی خلق می کنیم و موفقیت ها را ارج می نهیم.

ماموریت

خدمات ما

پیمانکاران در زمینه سد سازی -راه سازی - پل سازی - تونل

گالری

تیم مدیریتی ما

ارتباط با ما