به ساختمانی کولهام خوش آمدید

تیم مدیران

مازیار احمدی

رئیس هیئت مدیره

ایرج عمرانی

عضو هیئت مدیره

آزاده عمرانی

عضو هیئت مدیره

صالحه کیایی

عضو هیئت مدیره

زهرا نصراله زاده ماسوله

عضو هیئت مدیره