به کاریز آروین یزد خوش آمدید

تیم مدیران

رضا عنیمت بغداد

عضو هیئت مدیره

محمدعلی زارع زاده بغداد آباد

عضو هیئت مدیره

حسن غنیمت بغدادآباد

عضو هیئت مدیره

سید رضا حسینی

عضو هیئت مدیره

مریم ضیایی

عضو هیئت مدیره