به ساختمانی تابلیه خوش آمدید

تیم مدیران

امیرمحمد امیرابراهیمی

مدیر عامل

سید هادی به نیا

عضو هیئت مدیره

علیرضا پور رمز حقیقی

عضو هیئت مدیره

عبدالمجید نوروزی

عضو هیئت مدیره

امیرمحمد یگانه

عضو هیئت مدیره

اسمعیل یگانه

عضو هیئت مدیره