به ژیان خوش آمدید

تیم مدیران

خاطره مقیمی دهکردی

عضو هیئت مدیره

جاسم فیضی

عضو هیئت مدیره

علی اکبر مقیمی آذری

رئیس هیئت مدیره

آتوسا مقیمی آذری

عضو هیئت مدیره

محمد پیرو دین

عضو هیئت مدیره

رضا پیرودین

نائب رئیس هیئت مدیره