به الموت عمران پارس خوش آمدید

تیم مدیران

میرکامران گرامی راد

رئیس هیئت مدیره

ویدا نبی زاده تبریزی

نائب رئیس هیئت مدیره

رضا جلالی کشاورز

مدیر عامل

سید رضا هاشمی صدرائی

نائب رئیس هیئت مدیره