به اموت سپهر خوش آمدید

تیم مدیران

مهندس حمیدرضا علیدوست

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

مهندس ابراهیم عیسایی

عضو هئیت مدیره

مهندس مرتضی علیدوست

عضو هئیت مدیره