021 42827

هیدرو پارس کیمیا

مدیرعامل :

حسین کاویانی

تلفن :

021 42827

ایمیل :

info@hydropars.co.ir

وب سایت :

mehrpol.com/IR۹۷01001006