به دشت ناز باغستان خوش آمدید

تیم مدیران

اکبر علیزاده برقه

رئیس هیئت مدیره

هادی خدادادی آق قلعه

نائب رئیس هیئت مدیره

علی بخشی

عضو هیئت مدیره

فریبا محمدی خورجستان

بازرس اصلی

زهرا بختیاری

بازرس علی البدل