به پرورش داده ها خوش آمدید

تیم مدیران

محمدحسین ذوالفقاری

مدیرعامل

مهندس احمد بیدآبادی

رییس هیئت مدیره