به تحقیقاتی آزمون کیفیت خوش آمدید

تیم مدیران

آقای مهندس علیرضا احتشامی پور

مدیر عامل

آقای حسین ریاضی

رِئیس هیئت مدیره

آقای فرامرز رستگار

دبیر و عضو هیئت مدیره