زمینه فعالیت

کلیه امور خدماتی- اجرایی -پیمانکاری -مشاوره-نظارت-بازرگانی-نقشه برداری -نقشه کشی -امکان سنجی - طراحی محاسبات -متره و برآورد