زمینه فعالیت

فروش کلیه مواد افزودنی بتن

اجرای خط انتقال آب و فاضلاب و احداث کلیه سازههای آبی و تاسیساتی

اجرای خطوط راه باند پل ( کلیه سازههای رو و زیر گذر ، زیرسازی )

ابنیه و ساختمان