موضوع قرارداد استان نام کارفرما

تجهیز کلیه چاههای استان بوشهر

بوشهر

آبفای استان بوشهر

ساختمان کلرزنی مخزن آب 15000 برازجان

بوشهر

آبفای استان بوشهر

ساختمان تاسیسات وسرایداری مخزن آب 15000 برازجان

بوشهر

آبفای استان بوشهر

احداث مخزن آب 1500

بوشهر

شهرداری برازجان

آبرسانی به مسکن مهر پرگان 2 برازجان

بوشهر

آبفای استان بوشهر