به افراز رهاب خلیج فارس خوش آمدید

تیم مدیران

علیرضا مدبّری

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

سید محمدعلی صالحی زاده

عضو هیئت مدیره

لیلا فالیزی فر

عضو هیئت مدیره

مریم مدبری

عضو هیئت مدیره

لیلا صالحی زاده

عضو هیئت مدیره