(021) 6656-2628

پارس صحت آزمون

مدیرعامل :

جناب آقای نباغ

تلفن :

(021) 6656-2628

ایمیل :

parssehat.co@gmail.com

وب سایت :

mehrpol.com/IR۹۶01009002