به مهندسی مشاع صنعت خوش آمدید

تیم مدیران

قربانعلی قربانعلی نژاد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

عبدالرضا جعفری

نایب رئیس هیئت مدیره

حمید قربانعلی نژاد

عضو هیئت مدیره

محمد اصغری سیف آبادی

عضو هیئت مدیره