تیم مدیران

علی اصغر خدایاری

مدیر عامل

محمود غنی پور

رئیس هیئت مدیره

علی عمرانی

نائب رئیس هیئت مدیره